هەواڵ

نامه‌یه‌ك له‌ ناخی دڵمه‌وه‌ بۆ ڕووه‌ گه‌شه‌که‌ی مامۆستا کرێکار

%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a center%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22color%3a %23146a79%3b font-size%3a 20pt%3b font-family%3a %27NRT Reg%27%2c sans-serif%3b%22%3eله%26zwnj%3b کوردستانه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b نامه%26zwnj%3bیه%26zwnj%3bك له%26zwnj%3b ناخی دڵمه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b بۆ ڕووه%26zwnj%3b گه%26zwnj%3bشه%26zwnj%3bکه%26zwnj%3bی مامۆستا کرێکار%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22color%3a %23c00000%3b font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eنوسینی%3a چاوه%26zwnj%3b کوردستانی/%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cspan style%3d%22font-family%3a Arial%2c sans-serif%3b%22%3e %3c/span%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22color%3a %23c00000%3b font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eکه%26zwnj%3bلار%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e%26nbsp%3b%26nbsp%3b زۆرن ئه%26zwnj%3bوانه%26zwnj%3bی که%26zwnj%3b چاویان به%26zwnj%3bڕاستی دروستی ئه%26zwnj%3bم ئیسلامه%26zwnj%3b هه%26zwnj%3bڵنایه%26zwnj%3b، ئه%26zwnj%3bوا%26zwnj%3bنه%26zwnj%3bی که%26zwnj%3b وه%26zwnj%3bك شه%26zwnj%3bمشه%26zwnj%3bمه%26zwnj%3bکوێره %26zwnj%3bوان، به%26zwnj%3bڵام به%26zwnj%3bداخه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b شه%26zwnj%3bمشه%26zwnj%3bمه%26zwnj%3bکوێره%26zwnj%3b خۆی کوێره%26zwnj%3b ڕۆژ و ڕووناکی نابینێت که%26zwnj%3bس تاوانبار نیه%26zwnj%3b ،ئه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3bی به%26zwnj%3b ئازاری ئه%26zwnj%3bم ئیسلامه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b ده%26zwnj%3bژی و ده%26zwnj%3bمرێ هه%26zwnj%3bناسه%26zwnj%3bی قوڵ هه%26zwnj%3bڵده%26zwnj%3bکێشێت، به%26zwnj%3bهه%26zwnj%3bمان چاوی ئیسلام ته%26zwnj%3bماشا ده%26zwnj%3bکرێن، له%26zwnj%3bبه%26zwnj%3bر ئه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3bی سه%26zwnj%3bریان به%26zwnj%3b ئیسلام به%26zwnj%3bرزه%26zwnj%3b.. ئه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3bی که%26zwnj%3b ماندووه%26zwnj%3b خه%26zwnj%3bمی ئه%26zwnj%3bو خه%26zwnj%3bڵکه%26zwnj%3bی له%26zwnj%3bسه%26zwnj%3bر شانه%26zwnj%3b وه%26zwnj%3bك هه%26zwnj%3bوری به%26zwnj%3bهار رێژنه%26zwnj%3b ده%26zwnj%3bکات، هه%26zwnj%3bندێك جاریش چاوه%26zwnj%3bکانی ترشقه%26zwnj%3bی توڕه%26zwnj%3bی لێ ده%26zwnj%3bدات له%26zwnj%3b تاو ئازاری ئه%26zwnj%3bو گه%26zwnj%3bله%26zwnj%3b سته%26zwnj%3bم دیده%26zwnj%3b که%26zwnj%3b بۆ ماوه%26zwnj%3bی سه%26zwnj%3bد ساڵه%26zwnj%3b گیرۆده%26zwnj%3bی ده%26zwnj%3bستی عه%26zwnj%3bلمانی و کوردایه%26zwnj%3bتی زڕ و نه%26zwnj%3bزۆكه%26zwnj%3b، ئاخر کێ هه%26zwnj%3bیه%26zwnj%3b وه%26zwnj%3bك تۆ به%26zwnj%3bناو دامێنی هه%26zwnj%3bوری ڕه%26zwnj%3bشی دوژمندا روه%26zwnj%3bز بکات، تا بتوانێت ساماڵی ناسك به%26zwnj%3bسه%26zwnj%3bر ڕووی ژیندا بهێنێت، ئاخر کێ هه%26zwnj%3bیه%26zwnj%3b له%26zwnj%3b بێشه%26zwnj%3bی تۆدا به%26zwnj%3bو شێوه%26zwnj%3b نرکه%26zwnj%3bی بێت، شێره%26zwnj%3b پیاوانه%26zwnj%3b سه%26zwnj%3bدات دیاره%26zwnj%3b که%26zwnj%3b ماندوویت و چاوت ئه%26zwnj%3bوین ئاسا%26zwnj%3b %26zwnj%3bپڕ له%26zwnj%3b هیوایه%26zwnj%3b، هه%26zwnj%3bمیشه%26zwnj%3b له%26zwnj%3b ناو ته%26zwnj%3bپوندا ده%26zwnj%3bته%26zwnj%3bوێت سایه%26zwnj%3bقه%26zwnj%3bی ئاسامان به%26zwnj%3b شینێکی کاڵ داپۆشی، من چی بکه%26zwnj%3bم %26zwnj%3b له%26zwnj%3b هۆزێك ئه%26zwnj%3bوی که%26zwnj%3b دوژمنه%26zwnj%3b به%26zwnj%3bدۆست بڕوانێته%26zwnj%3b نێو چاوی، ئه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3bی که%26zwnj%3b ئازیزه%26zwnj%3b دێوزمه%26zwnj%3b ئاسا ته%26zwnj%3bماشای بکه%26zwnj%3bن، له%26zwnj%3b خاکێکدا که%26zwnj%3b میر محمدی سۆران و میر به%26zwnj%3bدرخان ڕێبه%26zwnj%3bری بن له%26zwnj%3bدوای ئه%26zwnj%3bوان پیاوانی وه%26zwnj%3bك تۆ ده%26zwnj%3bرکه%26zwnj%3bون، که%26zwnj%3bچی دوژمن به%26zwnj%3bسحری فیرعه%26zwnj%3bونی هه%26zwnj%3bموو هه%26zwnj%3bژدیها داره%26zwnj%3bکان و دینه%26zwnj%3bسوره%26zwnj%3b حه%26zwnj%3bبله%26zwnj%3bکان بکه%26zwnj%3bنه%26zwnj%3b دادوه%26zwnj%3bر به%26zwnj%3bسه%26zwnj%3bر ئه%26zwnj%3bو هه%26zwnj%3bموو په%26zwnj%3bپوله%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b،من نازانم به%26zwnj%3b کام سۆرفینیا و نیلك پێناسه%26zwnj%3bت بکه%26zwnj%3bم%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e..%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eئاخر مامۆستای خۆم له%26zwnj%3bکام زه%26zwnj%3bمه%26zwnj%3bن.. خه%26zwnj%3bڵکی وه%26zwnj%3bك تۆ هاوڕازی بێنازی دایکانی شه%26zwnj%3bهید ده%26zwnj%3bبێت، له%26zwnj%3b دامێنی چیای منداڵانی هه%26zwnj%3bتیواندا ئۆقره%26zwnj%3b بگرێت، کام لاو له%26zwnj%3bسه%26zwnj%3bره%26zwnj%3bتای لاویه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b شه%26zwnj%3bیدا و یاخی خاکی خۆی بێت، ئه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b کێه%26zwnj%3b له%26zwnj%3bم سه%26zwnj%3bده%26zwnj%3bیه%26zwnj%3bی سیاسی عه%26zwnj%3bیاره%26zwnj%3b ئه%26zwnj%3bوینی خه%26zwnj%3bلافه%26zwnj%3bت ده%26zwnj%3bیگرێت، ئه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b کێیه%26zwnj%3b له%26zwnj%3bو ئاهه%26zwnj%3bنگی دووڕووانه%26zwnj%3b هه%26zwnj%3bڵوێستی نه%26zwnj%3bگۆڕی ده%26zwnj%3bبێت ، من سه%26zwnj%3bرنابه%26zwnj%3bم کێ بێ ئاخۆ وه%26zwnj%3bك تۆ بائازاری ئومه%26zwnj%3bتێک خه%26zwnj%3bو له%26zwnj%3b چاوانی ده%26zwnj%3bتارێت، فه%26zwnj%3bرموو بڵین هاوشێوه%26zwnj%3bکانی ئه%26zwnj%3bو له%26zwnj%3b کوێن، که%26zwnj%3b جیهاد و زانست و هونه%26zwnj%3bر له%26zwnj%3bیه%26zwnj%3bك ساتدا بڵێسه%26zwnj%3bکات له%26zwnj%3bناو بێشه%26zwnj%3bی ده%26zwnj%3bست به%26zwnj%3bسه%26zwnj%3bری هه%26zwnj%3bر هاواری خه%26zwnj%3bلافه%26zwnj%3bت کات، بۆ ناپرسن بسته%26zwnj%3bخاکێك هه%26zwnj%3bیه%26zwnj%3b تا شك به%26zwnj%3bرێت.. کام باڵه%26zwnj%3bخانه%26zwnj%3b له%26zwnj%3bسه%26zwnj%3bر ناوی ئه%26zwnj%3bو تاپۆیه%26zwnj%3b، به%26zwnj%3bدوای کام کۆمپانیا و پۆست و دنیا ئه%26zwnj%3bم که%26zwnj%3bوتوه%26zwnj%3b، خۆتان بڵێن کام سه%26zwnj%3bرک0رده%26zwnj%3b کام زانای دینی ئه%26zwnj%3bم ده%26zwnj%3bمه%26zwnj%3b گوێچکه %26zwnj%3bو ده%26zwnj%3bمی هه%26zwnj%3bڵده%26zwnj%3bسورێت له%26zwnj%3b نیوه%26zwnj%3bشه%26zwnj%3bو تاکو به%26zwnj%3bیان له%26zwnj%3bگه%26zwnj%3bڵتانه%26zwnj%3b، کام سیاسیه%26zwnj%3b ئه%26zwnj%3bزمونی خۆی بۆ نه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3bکانی داهاتوو په%26zwnj%3bخش بکات، کام باوکه%26zwnj%3b هه%26zwnj%3bموو رۆژێك له%26zwnj%3bگه%26zwnj%3bڵ مندڵه%26zwnj%3bکانیدا ده%26zwnj%3bست له%26zwnj%3bملانبێت، له%26zwnj%3bته%26zwnj%3bمه%26zwnj%3bنی په%26zwnj%3bنجا ساڵی هه%26zwnj%3bر وه%26zwnj%3bكو لاو ره%26zwnj%3bفتار بکات، ئاخر ده%26zwnj%3bپێم بڵێن له%26zwnj%3bکام دێدا له%26zwnj%3bکام شارو ووڵات هۆبه%26zwnj%3bو جێدا،که%26zwnj%3bسێك که%26zwnj%3bقوتی خۆی نه%26zwnj%3bبێت ئاماده%26zwnj%3b بێت چڵ کتێب بۆ خه%26zwnj%3bڵکی چاپکات،له%26zwnj%3bکام وه%26zwnj%3bرزی جوانی دنیا بینیوتانه%26zwnj%3b شێری بریندار خۆی فیداکاری زام بکات، ئاخر ئه%26zwnj%3bو بۆیه%26zwnj%3b شیره%26zwnj%3b چونکه%26zwnj%3b زامداره%26zwnj%3b بۆ%26zwnj%3b له%26zwnj%3bضڕه%26zwnj%3bی شمشێر بترسێت؟،ئه%26zwnj%3bو که%26zwnj%3bخاوه%26zwnj%3bنی قچه%26zwnj%3bکانی خۆیه%26zwnj%3bتی بۆیه%26zwnj%3b هیچ که%26zwnj%3bس بیری جاده%26zwnj%3bی نیه%26zwnj%3b بۆ ئه%26zwnj%3bو، ده%26zwnj%3bپێم بڵێن گه%26zwnj%3bر وانیه%26zwnj%3b کێه%26zwnj%3b وه%26zwnj%3bك ئه%26zwnj%3bو به%26zwnj%3b ده%26zwnj%3bنگی زوڵو و که%26zwnj%3bو ئاسا هه%26zwnj%3bر قاسپه%26zwnj%3bی دێت به%26zwnj%3b سه%26zwnj%3bر به%26zwnj%3bرزی و گه%26zwnj%3bردن به%26zwnj%3bرزی له%26zwnj%3b رۆژنامه%26zwnj%3bو ڕادیۆکان و ته%26zwnj%3bله%26zwnj%3bڤزیۆن ئه%26zwnj%3bوی له%26zwnj%3bناو دڵیدایه%26zwnj%3b له%26zwnj%3bسه%26zwnj%3bر دمه%26zwnj%3b وپه%26zwnj%3bنجه%26zwnj%3bو خامه%26zwnj%3bی نه%26zwnj%3bوال ده%26zwnj%3bکه%26zwnj%3bن ، ده%26zwnj%3bی برا گه%26zwnj%3bل چاوڕی چین ده%26zwnj%3bپێم بڵێن چی ووه%26zwnj%3bڵامی خودا ده%26zwnj%3bده%26zwnj%3bن له%26zwnj%3b قیامه%26zwnj%3bتدا ، مه%26zwnj%3bردبن هه%26zwnj%3bڵسن ڕابن کۆبن شه%26zwnj%3bوگار له%26zwnj%3bتکه%26zwnj%3bن.. فوو له%26zwnj%3b فتیله%26zwnj%3bی پڵیته%26zwnj%3bی سوتاو بکه%26zwnj%3bن، ئاسۆ دیاره%26zwnj%3b په%26zwnj%3bرده%26zwnj%3bی په%26zwnj%3bنجه%26zwnj%3bره%26zwnj%3bکانتان لاده%26zwnj%3bن با رووناکی خۆی به%26zwnj%3b%26zwnj%3bماڵه%26zwnj%3bکانتان بکات، براگه%26zwnj%3bل کێ ده%26zwnj%3bتوانێت له%26zwnj%3bم زه%26zwnj%3bمه%26zwnj%3bنی ترسنۆکی شێره%26zwnj%3b پیاو بێت،له%26zwnj%3bم سه%26zwnj%3bده%26zwnj%3bی پڕ له%26zwnj%3bتاوانه%26zwnj%3bدا بۆ دوونیای خولود هه%26zwnj%3bوڵدات،کێ ئازایه%26zwnj%3b وه%26zwnj%3bڵام بۆ لای خوای خۆی ده%26zwnj%3bسته%26zwnj%3b به%26zwnj%3bر بکات%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e.%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eئه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b کرێکار.. سه%26zwnj%3bرم به%26zwnj%3bرزه%26zwnj%3b به%26zwnj%3bتۆ نه%26zwnj%3bخاونی فایلی به%26zwnj%3bعسیت ، نه%26zwnj%3b گومرکی هیچ جێگایه%26zwnj%3bك له%26zwnj%3b لای تۆیه%26zwnj%3b ، نه%26zwnj%3b 31 ئاب ده%26zwnj%3bزانی نه%26zwnj%3b له%26zwnj%3bگه%26zwnj%3bڵ ئه%26zwnj%3bلقمه%26zwnj%3bیدا ده%26zwnj%3bست هه%26zwnj%3bیه%26zwnj%3b.. ده%26zwnj%3bی برای نا بۆ تێنه%26zwnj%3bگه%26zwnj%3bن فرست له%26zwnj%3bده%26zwnj%3bست خۆتان مه%26zwnj%3bده%26zwnj%3bن، کاتمان نه%26zwnj%3bماوه%26zwnj%3b وه%26zwnj%3bرزمان سارده%26zwnj%3b با زه%26zwnj%3bمه%26zwnj%3bنی گه%26zwnj%3bڵا رێزانی رۆح ده%26zwnj%3bست پێنه%26zwnj%3bکات که%26zwnj%3b خوا ئه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3bی داوه%26zwnj%3b به%26zwnj%3bئێمه..%26zwnj%3b تاوانبارین بۆ کار ناکه%26zwnj%3bین؟ خۆ بۆ دنیا کارمان نیه%26zwnj%3b به%26zwnj%3bڵکو بۆ قیامه%26zwnj%3bت سه%26zwnj%3bره%26zwnj%3bڕۆین و به%26zwnj%3bدوای به%26zwnj%3bهه%26zwnj%3bشتی خوا که%26zwnj%3bوتین، ئه%26zwnj%3bم جاره%26zwnj%3bیان مامۆستا گیان تۆ باوکمی تۆ هه%26zwnj%3bرچی که%26zwnj%3bسی منیت خۆشه%26zwnj%3bویستی له%26zwnj%3b ناودڵما چونکه%26zwnj%3b بۆنی سیره%26zwnj%3bی پێغمه%26zwnj%3bبه%26zwnj%3bرت%28صلی لله%26zwnj%3b علیه%26zwnj%3b وسلم%29 لێدێ وه%26zwnj%3bك پیاو چاکان له%26zwnj%3b به%26zwnj%3bر چاوه%26zwnj%3bما دێتو ده%26zwnj%3bرۆیت پیاسه%26zwnj%3bکه%26zwnj%3bشت بۆنی به%26zwnj%3bدری لێدێت تێڕامانت شۆرشیکه%26zwnj%3b، به%26zwnj%3bڵام چی بکه%26zwnj%3bم پیاوی ده%26zwnj%3bوێت له%26zwnj%3bم زه%26zwnj%3bمه%26zwnj%3bنی بێ پیاویه%26zwnj%3b ئاخۆ پیاو له%26zwnj%3bم کوردستانه%26zwnj%3b%26zwnj%3b ده%26zwnj%3bست بکه%26zwnj%3bوێت%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e...%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eوه%26zwnj%3bك کۆساری ئه%26zwnj%3bمجاره%26zwnj%3bیان من پێت ده%26zwnj%3bڵێم%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e ...%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eمامۆستا گیان وا %26zwnj%3bچه%26zwnj%3bند ساڵه%26zwnj%3b گێڵگه%26zwnj%3bکانی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eئێمه%26zwnj%3b تینون تۆش تكه%26zwnj%3b تكی بارانی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e%26nbsp%3bچاوی گه%26zwnj%3bشی کوردستانی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eووڵاتی پر ئه%26zwnj%3bستێره%26zwnj%3b ئێستاكه%26zwnj%3b پڕه%26zwnj%3b له%26zwnj%3b زوحاك%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e %3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eئه%26zwnj%3bتۆش چه%26zwnj%3bکوشی سه%26zwnj%3bری زاڵمانی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e...%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eمامۆستاگیان%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e %3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eزۆر به%26zwnj%3bڕاستمه%26zwnj%3b ده%26zwnj%3bپێم بڵێ کام حاجیله%26zwnj%3bی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eکێوی به%26zwnj%3bرزی کام قه%26zwnj%3bندیله%26zwnj%3bی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e ...%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eمامۆستا گیان تۆ گوڵه%26zwnj%3b گێلاخه%26zwnj%3bی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e%26nbsp%3bشه%26zwnj%3bونمی سه%26zwnj%3bر گوڵه%26zwnj%3b شه%26zwnj%3bوبۆی شه%26zwnj%3bوانی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eتۆ به%26zwnj%3bهاری زیندو که%26zwnj%3bره%26zwnj%3bوه%26zwnj%3bی گوڵه%26zwnj%3bکانی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eکام شۆڕشی%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e ..%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eده%26zwnj%3bپێم بڵێ له%26zwnj%3bو پنجه%26zwnj%3bره%26zwnj%3bی ئاسماندا %3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eچاوه%26zwnj%3bڕێ چه%26zwnj%3bند ئه%26zwnj%3bستێره%26zwnj%3bی، هیچ شك ده%26zwnj%3bبیت؟%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eمن ئه%26zwnj%3bم شه%26zwnj%3bو نه%26zwnj%3bشئه%26zwnj%3bی سه%26zwnj%3bودای یاخی بوون گرتومی،له%26zwnj%3bناو بێشه%26zwnj%3bی ئه%26zwnj%3bم دڵه%26zwnj%3bم سوزو نه%26zwnj%3bستم فواره%26zwnj%3bده%26zwnj%3bکات، ئه%26zwnj%3bم شه%26zwnj%3bو سه%26zwnj%3bراپا غه%26zwnj%3bرقی موحیبه%26zwnj%3bتی ئه%26zwnj%3bم ئیسلامه%26zwnj%3bم،یان سۆزی بێ نه%26zwnj%3bستی و مه%26zwnj%3bستی بم لاوێنێ به%26zwnj%3bشرینی بۆنی هه%26zwnj%3bناسه%26zwnj%3bی پێغه%26zwnj%3bمبه%26zwnj%3bرم %28صلی لله%26zwnj%3b علیه%26zwnj%3b وسلم%29،چونکه%26zwnj%3b ساڵانێکه%26zwnj%3b نامۆی ئاڵاوه%26zwnj%3bته%26zwnj%3b گه%26zwnj%3bردنم، عه%26zwnj%3bیامێکه%26zwnj%3b هیچ شك نابه%26zwnj%3bم له%26zwnj%3bم ووڵاته%26zwnj%3b تا مه%26zwnj%3bشخڵی رێگای ده%26zwnj%3bستم بێت،بۆیه%26zwnj%3b ئه%26zwnj%3bم شه%26zwnj%3bو شاگردی مه%26zwnj%3bحویم بۆ دیداری ئازیزان ده%26zwnj%3bخوێنم، مه%26zwnj%3bی فرۆشی سۆزی ئه%26zwnj%3bوین مه%26zwnj%3bعریفه%26zwnj%3bتم تاله%26zwnj%3bم ووڵاته%26zwnj%3b عارفێك ببینم، وه%26zwnj%3bڵاهی له%26zwnj%3b تۆ زیاتر که%26zwnj%3bس شك نابه%26zwnj%3bم%3c/span%3e%3c/strong%3e%3cstrong%3e%3cspan dir%3d%22LTR%22 style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3e...%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22background%3a white%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cstrong%3e%3cspan style%3d%22font-size%3a 16pt%3b font-family%3a Rabar_013%2c serif%3b%22%3eتکایه%26zwnj%3b وه%26zwnj%3bك خۆی بڵاوی بکه%26zwnj%3bنه%26zwnj%3bوه%26zwnj%3b له%26zwnj%3bگه%26zwnj%3bڵ رێزم%3c/span%3e%3c/strong%3e%3c/p%3e
2910 جار خوێندراوه‌ته‌وه‌
2018-02-17
زۆرترین خوێندراو
Dorbeen
        

Copyright. All Rights Reserved.

Dorbeen

ئێمە

ئێمه‌ی موسوڵمان كه‌ ئێستا ره‌وتێكی نوێی ئیسلامیی كوردستانیین؛ باوه‌ڕمان وایه‌ كه‌ ئیسلام دینی ئوممه‌تێكه‌، به‌بزاڤێكی شیاو جاهیلییه‌ت ده‌گۆڕێت، تا خواپه‌رستی و دادپه‌روه‌ردی له‌دارولئیسلامێكدا بچه‌سپێت.